KVKK AYDINLATMA METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN GİZLİLİĞİ

İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği (İED)  olarak internet sitemizi ziyaret etmenizden, Derneğimizin işitme engellilere daha iyi bir gelecek sağlama çabalarımıza gösterdiğiniz ilgiden memnuniyet duyuyoruz.  Derneğimiz ile muhatap, üye, bağışçı, gönüllü, tedarikçi veya çalışan sıfatı ile internet sitemizi ziyaretiniz sırasında, internet sitemiz üzerinden bağış yaparken veya herhangi bir şekilde bize aktardığınız ve kaydettiğimiz kişisel verileriniz azami dikkat ve özen gösterilerek korunmaktadır. Derneğimiz ile paylaştığınız kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde, faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı ve sınırlı olarak vermiş olduğunuz onay çerçevesinde işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanabilecek ve kullanılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı 10. Maddesi uyarınca veri sorumlusu olan Derneğimizin kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği KVKK’nın 11’inci maddesinde sayılan hakları konusunda veri sahiplerini bilgilendirme yükümlülüğü bulunmaktadır.

Bu madde uyarınca işbu Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10’uncu maddesi hükmü uyarınca siz veri sahiplerini aydınlatma amacı ile hazırlanmıştır.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği:

KVKK’nın 3/1 (ı) maddesinde de veri sorumlusu, ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlanmıştır. KVKK’nın ‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı 10/1 (a) maddesinde de veri sahibine, veri sorumlusunun kimliği konusunda bilgi verilmesi yükümlülüğünü getirmiştir.

Derneğimiz, gerek bu internet sitesi gerekse diğer mecralarda bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz sebebiyle KVKK kapsamında, ‘veri sorumlusu’ sıfatına haiz olabilir. Bu çerçevede ‘veri sorumlusunun kimliği’, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde dernek statüsünde kurulan, Kızılay Mah. Necatibey Cad. No: 27/11 Çankaya Kızılay ANKARA adresinde bulunan İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği (İED) ’dir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

Kişisel Verileriniz KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak, KVKK’nın 4’üncü maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. Derneğimizin yürütmüş olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta aranan yükümlüklere de uygun olarak hareket edilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Derneğimizin, işitme engellilere daha iyi bir gelecek sağlayabilmesi için, Derneğimizin çalışmalarına destek veren bağışçılarımız ve işbirliği içerisinde olduğumuz paydaşlarımıza tebrik, teşekkür, tanıtım ve bilgilendirme ve duyuru amaçlı iletişimleri gerçekleştirmek, Derneğimizin kuruluş amacını destekleyen eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, etkinlikler düzenlenmesi, bağış, gönüllülük ve eğitim çalışmalarının geliştirilmesi, Derneğimize dair üyelik işlemlerinin yürütülmesi ve mevzuat tarafından öngörülen sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi amaçlar çerçevesinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ve çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı sıra insan kaynakları politikamız dahilinde veya performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ve iş barışının sağlanması gibi işletmesel nedenler ile Derneğimizin veya Derneğimizin işbirliği yaptığı veya yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Toplanan kişisel verileriniz, Derneğimiz tarafından yürütülen faaliyetler hakkında sizleri bilgilendirmek için gerekli çalışmaların yapılması; bu site üzerinden Derneğimiz kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek, Derneğimiz ve çalışmalarına ilişkin bilgilendirme ve duyuruların yapılması; Derneğimize yapacağınız destek ve bağışların sizlerin beğeni ve tercihlerine göre özelleştirilerek sizlere sunulması; Derneğimiz ve Derneğimiz işbirliği içerisinde olan paydaşlarımızın hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve Derneğimiz çalışma programlarının belirlenmesi ve hayata geçirilmesi amaçlarıyla Vakıflar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar, bunlarla sınırlı olmamak üzere işbirliği içerisinde olduğumuz üniversitelere, okullara, sivil toplum kuruluşlarına, iş ortaklarımıza, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız tedarikçilerimize, yurt içi ve yurt dışındaki temsilciliklerimize, yurt içi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlara, bankalara, düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilere, özel kişilere ve diğer üçüncü kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

4. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz Derneğimiz tarafından, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz, işbu internet sitesinin ve Derneğimize ait diğer internet sitelerinin kullanımı ile yaptığınız kayıtlar ve bu sitelere yaptığınız üyelik başvurunuz esnasında doldurduğunuz formlar, işbu internet sitesi ve Derneğimize ait diğer internet siteleri üzerinden yaptığınız bağışlar ve Derneğimize destek olmak amacıyla yapmış olduğunuz alışverişler, iş başvuru formları, muhtelif sözleşmeler, etkinlik katılımları, elektronik posta, yurt içi ve yurt dışı temsilciliklerimiz, diğer sivil toplum kuruluşları ile birlikte ortaklaşa yürüttüğümüz faaliyetler, internet sitesi ziyaretçilerimizin sosyal medya platformları (örn. Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal paylaşım siteleri) aracılığıyla internet sitemize veya uygulamalara bağlanması halinde ziyaretçilerimizin ve arkadaşlarının bu sosyal medya hesaplarındaki paylaşıma açık profil ve verileri, internet sitelerinde ve uygulamalarında gezinme/trafik bilgileri gibi yöntemler dahil farklı kanallarla ve yasalara uygun olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve yurt içi ve yurt dışına aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.ied.org.tr internet sitemizde yer alan Başvuru Formu’nu doldurduktan sonra imzalamak ve aslını Selimiye Mahallesi, Cami Caddesi, No:19/A Üsküdar İSTANBUL adresine kimlik fotokopiniz ile birlikte elden veya iadeli taahhütlü mektupla Derneğimize iletebilirsiniz. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişi adına yapacağı başvurularda, hak sahibi kişi tarafından usulüne uygun olarak verilmiş başvuru formunun ekinde gönderilmesi gerekmektedir. Derneğimiz, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden ek bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Derneğimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Kişisel Verileriniz ile ilgili olarak şirketimizden talep ettiğiniz bilgilerin teminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, bu bilgiler Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretin ödenmesi koşulu ile temin edilecektir.

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

SEÇME OLANAKLARI

Yasal zorunluluk ve sözleşmesel ilişkilerimiz sebebiyle kaydettiklerimiz saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerinizden, sizi Derneğimiz ve çalışmalarımız konusunda bilgilendirebilmek amacı ile yararlanmak istiyoruz. Kişisel Verilerinizi bu amaçla kullanmamıza izin vermek sizin inisiyatifinizde olup, onay vermemeniz veya daha önce vermiş olduğunu onayları geri almak istemeniz halinde bilgileriniz erişime kapatılarak bu amaçlarla kullanımlarına son verilecektir.

ÇEREZLER (COOKIES)

Kullanıcıların tercihlerinin izlenmesi amacıyla internet sitemizde cookieler kullanılmaktadır. Cookieler, bilgisayarınızın sabit diskine bırakılan küçük dosyalardır. Bu, navigasyonu kolaylaştırır ve internet sitesinin çok daha rahat kullanılmasını sağlar. Cookieler aynı zamanda bizim internet sitemizde en popüler olan alanları saptamamıza yardımcı olmaktadır. Böylelikle internet sitelerimizin içeriklerini sizin gereksinimlerinizi daha iyi karşılayacak biçimde oluşturabilir, dolayısıyla size sunduğumuz hizmeti de iyileştirebiliriz. Cookieler; sizin bilgisayarınızdan daha önce internet sitemize erişilip erişilmediğini saptamak için de kullanılabilir.

Internet sitemizi cookieler olmaksızın da kullanabilirsiniz. Cookielerin bilgisayarınızın sabit diskine kaydedilmesini, browser ayarlarında *cookie engelle* ayarını seçerek engelleyebilirsiniz. Ancak birçok browserın cookieleri otomatik olarak kabul ettiği ve cookie kabul etmemeniz halinde internet sitemizi kullanımınızın sınırlanabileceğini hususunda dikkatinizi çekmek isteriz.

Çerezlerle ilgili daha fazla için bu adresi ziyaret edin.

GÜVENLİK

Derneğimizce toplanmasına izin verdiğiniz kişisel verilerinizi, kayıp, hasar ve yetkisiz kişilerin erişimine engel olmak amacıyla koruyor ve bu amaçla bir kısım güvenlik önlemlerini uyguluyoruz. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik ilerlemeler ile birlikte sürekli gelişme içerisindedir.

BİLGİ EDİNME HAKKI

KVKK kapsamında Derneğimiz tarafından kaydedilen kişisel verilerinizin var olup olmadığını hususunda size bilgi ve varsa, size verileri görme ve gerektiğinde silme ya da değiştirme yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Kişisel Verileriniz ile ilgili bilgi edinmek istemeniz halinde ekli başvuru formunu doldurarak, Vakfımıza göndermenizi rica ediyoruz. Talebiniz 30 gün içinde cevaplanacaktır.

Sorunuz mu var? Bize Ulaşın: https://www.ied.org.tr/iletisim/